โอมาน : Muscut Must Go 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน ศรีลังกันแอร์ไลน์ (UL)

  • ทัวร์ : Oman [ ประเทศโอมาน]
  • เที่ยวเมือง : Muscat (มัสกัต)
  • สายการบิน : SriLankan Airlines
  • โค้ด : GO3MCT-UL001
  • ประเภททัวร์ : ต่างประเทศ
  • ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
ราคา (เริ่มต้น)
45,900
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight

• ร่วมเก็บเกี่ยวประสบการณ์ใหม่จากการท่องเที่ยว ประเทศโอมาน (Oman) • เมืองหลวงชื่อดังกรุงมัสกัต (Muscat) ดินแดนแห่งทะเลทรายสวย น้ำทะเลใส
ระยะเวลาเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
สถานะ
25 มี.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2562
45,900
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ท่านละ
0
0
ผู้ใหญ่ พักคู่ 1 ห้อง ท่านละ
0
0
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ
0
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

0 ห้อง

รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

กรุงเทพฯ – โคลัมโบ – มัสกัต

10.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวก
13.55 น. ออกเดินทางสู่โคลัมโบ โดยสายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์ เที่ยวบิน UL 405
15.55 น. เดินทางถึงสนามบินโคลัมโบ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
18.55 น. ออกเดินทางต่อสู่กรุงมัสกัต เที่ยวบิน UL 205
21.40 น. เดินทางถึงกรุงมัสกัต ประเทศโอมาน นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถื่นช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเดินทางเข้าสู่กรุงมัสกัต
ที่พัก เข้าสู่ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า
วันที่ 2

มัสกัต – Grand Mosque – พิพิธภัณฑ์ Bait Al Zubair – พระราชวัง อัล อาลาม

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเที่ยวชมสุเหร่าประจำกรุงมัสกัต (Grand Mosque) นับว่าเป็นสุเหร่าที่มีความสวยงามและสำคัญของโอมาน และเป็นสุเหร่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศโอมาน ภายในสุเหร่าแห่งนี้ท่านจะได้เห็น ภายในห้องโถงกลางประดับโคมไฟระย้าที่ทำจากคริสตัลกว่า 600,000 เม็ดและปูด้วยพรมทอมือแบบเปอร์เซียไร้รอยต่อที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของโลกรองจากมัสยิดชีค ซาเยด (Sheikh Zayed Mosque) ในเมืองอาบูดาบี ใช้ช่างฝีมือที่เป็นผู้หญิงในการถักทอถึง 600 คน และใช้ระยะ เวลาในการทอกว่าจะแล้วเสร็จถึง 4 ปี (นักท่องเที่ยวต้องแต่งกายให้เรียบร้อย สุภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สุภาพสตรี จะต้องแต่งกายให้สุภาพและมิดชิดที่สุด ต้องมีผ้าคลุมศีรษะ กรุณาเตรียมไปด้วย เพื่อเป็นการเคารพสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ )
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นแวะถ่ายภาพพระราชวัง อัล อาลาม พาเลซ (Al Alam Royal Palace) เป็นพระราชวังที่ประทับของสุลต่าน คาบูส ซึ่งด้านข้างจะเป็น ป้อมโบราณของโปรตุเกส มิรานี และ จาลาลี (Mirani & Jalali) สร้างในศตวรรษที่ 16 ตัวป้อมมิรานี ส่วนที่เห็นในปัจจุบันเป็นการขยายในศตวรรษที่ 18 โดยอิหม่ามอาห์เมด บิน ซาอิด และหลานในศตวรรษที่ 19 ส่วนป้อมจาลาลีถูกเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์ใน ยุคของผู้ปกครองในปัจจุบัน และเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของกรุงมัสกัต แวะชมพิพิธภัณฑ์ Bait Al Zubair เดิมเป็นบ้านของครอบครัว Al Zubair ต่อมาได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงอาวุธ เครื่องประดับ และ เครื่องแต่งกาย พร้อมกับสิ่งของเครื่องใช้และภาพถ่ายอันเก่าแก่ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่ปี 1998 ซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้สะท้อนถึงความร่ำรวยทางวัฒนธรรมและประเพณีของโอมาน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก เข้าสู่ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า
***กรุณจัดกระเป๋าเล็กสำหรับ 1คืน เพื่อพักค้างคืนนอนดูดาวในทะเลทรายวาฮิบา***
วันที่ 3

มัสกัต – ซูร์ – หมู่บ้านชาวประมง – หลุมน้ำ Bimmah Sinkhole – วาฮิบา

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางต่อไปยังเมืองซูร์ (Sur) ตั้งอยู่ระหว่างมหาสมุทรอินเดีย ทะเลอารเบียน และทะเลโอมาน ท่าเรือเมืองซูร์ถือเป็นหนึ่งในท่าเรือเก่าแก่ ที่เป็นจุดขนถ่ายสินค้าของเรือเดินสมุทรจากหลายชาติกว่า100 ปี ทั้งในคาบสมุทร อารเบียน อินเดีย แอฟริกา โดยระหว่างทางท่านจะเดินทางผ่านเมือง Ras Al Junaiz ซึ่งเป็นเส้นทางริมชายฝั่งทะเลโอมานที่เชื่อมต่อกบทะเลอารเบียนอันสวยงาม ผ่านย่าน หมู่บ้านชาวประมง (Fishing Village) สัมผัสบรรยากาศของเมืองท่าอย่างแท้จริง รวมถึงยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของเหล่าฝูงนก ฟลามิงโก้ และนกอินทรีย์อีกด้วย จากนั้นนำท่านชม หลุมน้ำ Bimmah Sinkhole หลุมน้ำที่เกิดจากการทรุดตัวของแหล่งหินปูน ที่มีความลึกกว่า 20 เมตร ห่างจากริมชายฝั่งทะเลอารเบียนเพียง 600 เมตรเท่านั้น จึงทำให้น้ำในทะเบไหลซึมเข้ามาได้ โดยน้ำในบ่อมีความใสสะอาดดั่งสีเขียวมรกต ชาวบ้านในบรเวณนั้นเชื่อว่าการทรุดตัวของบ่อน้ำที่เกิดขึ้นนั้นคือร่องรอยของการระเบิดของอุกกาบาตที่ตกลงมาจึงนิยมเรียกหลุมน้ำนี้ว่า หลุมน้ำดาวตก นั่นเอง จากนั้นเดินทางจ่อจนถึงเมืองซูร์ นำท่านชมย่าน Dhow yard ที่ท่านจะได้เห็นเรือที่สร้างจากไม้สัก ที่มีรูปร่างเป็นสวยงาม
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย ออกเดินทางต่อสู่เมืองวาฮิบา (WAHIBA) เมืองแห่งทะเลทรายอันกว้างใหญ่ มีขนาดถึง 100 X 200 กิโลเมตร โดยเป็นทะเลทรายละเอียดสีแดงน้ำผึ้ง และเป็นเมืองชื่อดังในการนอนพักค้างคืนในแคมป์กลางทะเลทราย พร้อมนอนชมดาวในค่ำคืนที่สงบเงียบ ถือเป็นจุดชมดาวที่สวยที่สุดในโอมานก็ว่าได้ ***นำท่านเปลี่ยนประสบการณ์การเดินทางตะลุยทะเลทรายโดยรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) กิจกรรมอันดับต้นๆที่นักท่องเที่ยวนิยมเมื่อมาเยือนประเทศโอมาน***

ท่านที่เมารถ กรุณาทานยาแก้เมาล่วงหน้าอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง หรือควรแจ้งหัวหน้าทัวร์ให้ทราบก่อนไปทัวร์ทะเลทราย ทางทัวร์จะไม่รับผิดชอบ และไม่อนุญาตให้ผู้ที่เป็นโรคหัวใจขั้นรุนแรงนั่งรถไป Dune Safari โดยเด็ดขาด *****สำหรับท่านที่ไม่ร่วมเดินทาง Dune Safari ท่านต้องรอคณะอยู่ที่โรงแรม โดยทางบริษัท ไม่สามรถคืนค่าทัวร์ให้ได้ รวมทั้งอาหารมื้อค่ำ*****
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก เข้าสู่ที่พัก โรงแรม AL SALAM CAMP หรือเทียบเท่า
วันที่ 4

วาฮิบา – นิซวา – ป้อมโบราณบาห์ลา – ปราสาทจาบริน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองนิซวา (Nizwa) นำท่านชม ปราสาทจาบริน ( Jabrin Castle ) ปราสาทสามชั้นที่สร้างขึ้นในช่วงกลางคริสตวรรษที่ 16 เป็นศูนย์กลางของการศึกษาโหราศาสตร์ (Astrology) ยา (Medicine) กฎหมายอิสลาม (Islamic Law) เป็นปราสาทที่สร้างในรูปแบบศิลปะอิสลาม ที่ภายในโดดเด่นด้วยงานแกะสลักไม้ และภาพเขียนดาวเพดานที่สวยงาม
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นนำท่านสู่ป้อมโบราณบาห์ลา (Bahla Fort) ป้อมปราการขนาดใหญ่ มีความยาวถึง 12 กิโลเมตร ก่อสร้างด้วยดินปูนสีน้ำตาลอ่อน สร้างเมื่อ 500 ปีก่อนคริสตกาล โดยสถานที่แห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรกดโลกในปี 1987 เดินชมย่านการค้าพื้นเมืองนิซวา (Nizwa Souq) ที่ท่านสามารถเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึก สินค้าพื้นเมือง เป็นตลาดที่มีชีวิตชีวาตามแบบชาวโอมาน สินค้าที่มีเสน่ห์ ทั้งเครื่องประดับทำมือ เครื่องเงิน เครื่องหนัง กาแฟ และของประดับตกแต่งบ้านสไตล์โอมาน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก เข้าสู่ที่พัก โรงแรม AL DIYAR หรือเทียบเท่า
วันที่ 5

นิซวา – หุบเขาจีเบล อักห์ดาร์ – มัสกัต – โคลัมโบ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าเดินทางสู่หุบเขาจีเบล อักห์ดาร์ (Jebel Akhdar) เป็นหุบเขาที่อยู่สูงกว่าน้ำทะเลถึง 2,000 เมตร มีภูมิประเทศเป็นภูเขาลูกใหญ่สลับซับซ้อน มีการทำเกษตรกรรมแบบขั้นบันไดบนเชิงเขา สามารถเห็นพื้นที่สีเขียวได้โดยทั่ว ขึ้นชื่อว่าเป็นจุดชมวิว – ชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในโอมาน อีกทั้งยอดเขาจีเบล ชามส์ (Jebel Shams) หรือยอดเขาพระอาทิตย์ ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศก็อยู่ในหุบเขาจีเบล อักห์ดาร์ด้วย อิสระให้ท่านได้เดินชมธรรมชาติ และเก็บบรรยากาศอันแปลกตาตามอัธยาศัย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงมัสกัต เพื่อเดินทางเข้าสู่สนามบินมัสกัต
22.50 น. ออกเดินทางกลับสู่โคลัมโบ โดยเที่ยวบินที่ UL206
วันที่ 6

โคลัมโบ – กรุงเทพฯ

04.30 น. ถึงสนามบินโคลัมโบ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
07.10 น. ออกเดินทางต่อสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ UL404
12.15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดิภาพ
มื้ออาหาร
วันที่ เช้า เที่ยง ค่ำ
1
2
3
4
5
6
รายละเอียดและเงื่อนไข


***วันพฤหัสบดีและวันศุกร์จะเป็นวันหยุดประจำสัปดาห์ของประเทศโอมาน
สถานที่ราชการ รวมทั้งตลาดร้านค้ามักจะปิดทำการ***

***ชาวโอมานจะค่อนข้างเคร่งในเรื่องศาสนาพอสมควร เพราะฉะนั้นต้องแต่งกายให้สุภาพ รัดกุม
โดยเฉพาะเวลาเข้าชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ***

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ
1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทาง
หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
5. เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว
ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และ
ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

เงื่อนไขการจอง
1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน 3 วันนับจากวันจอง
หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที
4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่
ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขการชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นขอวีซ่า
1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ้น
2. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ำกว่า 6 เดือน ผู้เดินทางต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่า และจำนวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3 หน้า

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
1. ทางบริษัทได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
2. หากตั๋วเครื่องบินทำการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย
3. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอำนาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น


กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่
บริษัทฯกำหนดไว้ (30ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไป
ชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน
ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่
สถานทูตฯ เรียกเก็บ
7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอ
เก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว)
ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน
8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) ต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่าน ผู้เดินทาง จะได้ห้องพักประเภท ห้องคู่ 1 ห้อง และ ห้องพักเดี่ยว 1 ห้อง และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน

ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นขอวีซ่า
1. สำเนาสีหนังสือเดินทางที่ชัดเจน ไม่ใช่ถ่ายจากมือถือ และวันหมดอายุหนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับถึงประเทศไทย
2. รูปถ่าย : รูปสี ขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีฟ้าเท่านั้น (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 2 รูป
- กรุณากรอกชื่อของบิดา-มารดาของผู้ที่เดินทาง และชื่อคู่สมรส (กรณีผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว)
3. กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์
3.1. เด็ก ไม่ได้เดินทาง กับบิดาและมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศจากเขตหรืออำเภอ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หน้าพาสปอร์ตของบิดาและ มารดา + หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)
รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าที่ได้กล่าวมานี้ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นที่ทางบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นจากประสบการณ์และระเบียบของสถานทูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบัติของลูกค้าในแต่ละราย
3.2. เด็ก ไม่ได้เดินทาง กับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง(ของมารดา) ไปต่างประเทศจากเขตหรืออำเภอ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หน้าพาสปอร์ตของบิดาและ มารดา
3.3. เด็ก ไม่ได้เดินทาง กับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง(ของบิดา) ไปต่างประเทศจากเขตหรืออำเภอ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หน้าพาสปอร์ตของบิดาและ มารดา
ระยะเวลาในการยื่นวีซ่า 14 วันทำการ ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์
หมายเหตุ : ทาง Immigration อาจมีการ ขอรายละเอียดเพิ่มเติม จากที่ได้แจ้งไว้ ขึ้นอยู่กับ การพิจารณาของเจ้าหน้าที่ และเอกสาร ของแต่ละท่าน การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บ หากท่านโดนปฏิเสธการขออนุมัติวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนอัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า และมีสิทธิ์ไม่แจ้งสาเหตุการปฏิเสธวีซ่า

 

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
3. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
5. ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (20 ดอลล่าร์สหรัฐฯ)
6. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (20 ดอลล่าร์สหรัฐฯ)
7. ค่าธรรมเนียมวีซ่าโอมาน ท่านละ 800 บาท (ชำระพร้อมมัดจำ)